Bisisani kuruga mumisomo mikwahukana

bibi bili bisisani binyakukutwa kuruga mu misomo mikwahukana mu Buliisa.